Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.

Scholarship for Afghanistan

The application period will start on November 1st, 2019 and will end on December 20th, 2019!
We will inform all applicants about our decision
in early February 2020.

زمان درخواست به اول نوامبر 2019 شروع و به 20 دیسامبر ختم خواهد شد

ما تصمیم (  نتیجه) را به تمامی درخواست دهندگان به اوایل فبروری 2020 اعلان خواهیم نمود 

We are very happy that you are interested in our scholarship program! Please read the following information carefully before filling in the online form. It will provide you with some background information about who we are and what we offer.

از اینکه شما به برنامه ” کمک هزینه دانشجویی” ما علاقه مند هستید خیلی خوشحالیم. لطفا قبل از خانه پری کردن فورم, معلومات ذکر شده را به دقت مطالعه و بررسی نمایید. این معلومات به شما فرضت میدهد تا ما و برنامه ما را بهتر بشناسید.

 

Studieren Ohne Grenzen (Study Without Border)

“Studieren Ohne Grenzen” is a benevolent, charitable organisation run completely by students. Founded in Constance, Germany in 2006, it is one of several European branches of the French organisation “Etudes Sans Frontières”.

“تحصیل بدون مانع و مرز” یک نهاد خیریه ایست که کاملا توسط شاگردان و محصلان راه اندازی و اداره میشود. که در سال 2006 راه اندازی شد و یکی از چندین شعبهء موسسه اروپایی بنام ” studes sans Frontiers”  ” تحصیل بدون سرحد و مانع ” است.

Our goal is to support young people from conflict areas in independently contributing to the reconstruction and the reconciliation of their home country. We think that especially societies affected by crises need young and motivated people in periods of reconstruction. So together with our scholarship holders, we want to make a contribution to the peaceful and sustainable development in countries and regions that suffer from war or its consequences. The fact, that we are an organisation consisting mainly of students enables us to stay at eye-level with our scholarship recipients. As a student organisation, we have only limited resources. However, we want to use them in such a way that as many people as possible benefit from our support.

هدف ما حمایت و کمک اشخاص جوان از مناطق محروم و جنگ زده است تا بتوانند مستقلانه در بازسازی و آرامش کشور خود نقش داشته باشند.  ما به این باوریم که جوامع جنگ زده و در حال بحران برای بازسازی به جوانان جوانان هدفمند و با انگیزه نیازمند هست . بنا ما بوسیله ی برنامه کمک هزینه تحصیلی خود میخواهیم در ساختار مناطق جنگ زده و یا متاثر از جنگ سهمی داشته باشیم . حقیقت اینست که موسسه ما متشکل از شاگردان و محصلان ایست که مارا قادر میسازد تا با دریافت کنندگان این کمک هزینه در ارتباط نزدیک باشیم.

به عنوان یک نهادی که به کمک شاگردان راه اندازی میشود ما از منابع و وسایل محدودی برخورداریم. هرچند ما میخواهییم این منابع را طوری استفاده کنیم تا اشخاص بیشتری از آن بهره مند گردند.

The Scholarship

کمک هزینه شمامل موارد ذیل است

 • includes 75 Euros (ca. 6100 Afghani) per month for living expenses.
 • این کمک هزینه شامل 75 یورو معادل 6100 افغانی ماهانه برای مصارف و مخارج تان
 • will be provided for the regular time of study but in case of a longer study you can reapply for an extension of one year.
 • برای یک مدت زمان مشخص و معین است اما اگر تحصیل تان طولانی تر بود شما میتوانید دوباره به برنامه ما برای یک سال دیگر نیز اپلای کنید
 • includes ideational support (mentoring by students in Germany).
 • شامل حمایت اندیشه ای نیز هست ( کمک و رهنمایی های شاگردان م محصلان از جرمنی)
 • is expected to begin in March 2020.
 • قرار هست تا به ماه مارچ 2020 آغاز گردد

The requirements

مقررات

You should…

… شما باید

 • already be studying at a public University OR if you just finished school you should start studying at a public University in March.
 • شما باید محصل برحال دانشگاه هرات باشید یا کسی باشید که اخیرا مکتب را ختم کرده اید و تحصیل تانرا را دانشگاه هرات آغاز کررده باشید
 • not be older than 30 years.
 • سن تان از سی بالا نباشد
 • be in need of financial support in order to continue your studies.
 • برای ادامه تحصیل تان نیاز به کمک مالی دایشته باشید
 • be interested in helping others and supporting the reconstruction and development of your country.
 • مشتاق کمک و خدمت به مردم و کشورتان باشید
 • have an idea for a social project which you will put into practice during your studies.
 • ایده و طرحی برای یک پروژه اجتماعی داشته باشید و بتوانید در جریان تحصیل انرا عملی سازید

We want to stay in contact with you via e-mail and you will have to write regular reports. Both of them need to be in English (more information below). Therefore, you should either have some good knowledge in English or make some additional effort to have your texts translated. Our current scholarship holders will offer a meeting to help you with your translations for the application.

ما میخواهییم از طریق ایمیل با شما در تماس باشیم و شما باید راپور کارتان را به شکل منظم ارایه کنید. هردو باید به زبان انگلیسی باشد. ( برای معلومات بیشتر پایین را ببینید). بنا شما یا باید دانش کافی از زبان انگلیسی داشته باشید یا اینکه برای نوشته یا راپورتان تلاش کنید تا آنرا ترجمه کنید. دارنده های کمک هزینه فعلی مان برای کمک به شما دیداری را فراهم خواهند نمود تا ترجمه درخواست نامه به شما همکاری نمایند.

You are required to…

…از شما تقاضا میگردد تا

 • do charitable work for at least half a day (about 3.5 hours) a week within your studies.
 • حداقل نصف روز 3-5 ساعت در هفته کار خیرخواهانه تانرا انجام دهید
 • visit a local high school to present our project and the application process to graduating students once per year
 • سال یکبار دیدار نمایید از مکاتب محلی تا برنامه مارا به شاگردان تازه فارق شده معرفی نمایید
 • have internet access and an e-mail address to stay in contact with us and check it regularly. We will inform you about the result of your application via e-mail. If you
 • have a mobile phone, please indicate your phone number in the If you don’t have an e-mail-address, please create one.
 • برای دسترسی با ما به انترنت و ایمیل ادرس دسترسی داشته باشید. ما از طریق ایمیل نتیجه درخواست نامه را به شما اعلان خواهیم نمود. اگر ایمال آی دی ندارید لطفا یکی بسازید

 

We expect from you…

…ما از شما توقع داریم تا

 • a report about your studiesin English(including your transcript of records) and your charitable work every 3 months.
 • گذارش دقیق از تحصیل تان به انگلیسی به هر سه ماه ( شامل نمرات هر سمسمتر تان و کار خیریه ای که انجام میدهید)
 • charitable work for at least half a day (about 3.5 hours) a week, e.g. teaching English, teaching reading and writing to illiterates, helping children or high school students with their homework, creating a blog in order to inform the world about the Afghan society, working at a local NGO, giving drama or singing lessons, teaching sports, creating a movie about your culture. (Please note: The volunteer work and your social project will be one of the most important factors for your application!)
 • کار خیریه شما میتواند حداقل نصف روز (3-5) ساعت کار در هفته باشد که میتواند شامل تدریس زبان انگلیسی, خواندن, نوشتن به اشخاص بیسواد , کمک کردن به اطفال در دروس مکتب شان, و یا ساختن وبلاک برای معرفی جامعه افغانستان به دنیا باشد, کار کردن به یک نهاد محلی, تدریس سپورت, ساختن فیلمی از فرهنگ تان . لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید که کار خیریه و اجتماعی تان مهم ترین بخش درخواست نامه تان هست.

We are especially looking forward to female applicants!

ما مخصوصا منتظر درخواست بانوان هستیم

The Application Process

مراحل درخواست نامه

 • The application period is: 1st November 2019 – 15th December 2019
 • During this time period, you should fill in the application in the online form on this website. After submitting the form you will receive a confirmation via e-mail.
 • Information about the result and further details will be provided to you in early February 2020 via e-mail.
 • زمان درخواست از اول نوامبر سال 2019 تا 15 دیسامبر سال 2019
 • در جریان این مدت شما باید درخواست نامه را به شکل آنلاین از همین وبسایت تکمیل نمایید و به دسترس ما قرار دهید و بعد از رسیدن بما, شما از طرف ما یک ایمیل تایید دریافت خواهید کرد.
 • تمام معلومات درمورد نتیجه تان به ایمیل آدرس تان به اوایل فبروری 2020 ارسال خواهد گردید

Instructions

رهنمایی

 • Please download the application form (see below) and make sure that you read the questions carefully! Questions with an asterisk (*) must be answered in order for your application to be considered.
 • لطفا سوالات را دقیق بخوانید ! سوالاتی را که با نشان ستاره است بخاطر در نظر گرفتن درخواست نامه ی تان سوالات باید جواب داده شده باشد
 • The application form consists of four parts, all of which must be complete, so that an application may be considered valid. Each section has a set of closer instructions that should be read closely before any questions are answered.
 • The questions in the application form are necessary for a fair selection of the applicants. So please give detailed and correct answers. In case of false information we are obligated to disqualify you.
 • سوالات داخل درخواست نامه برای انتخاب شایسته ی متقاضیان ضرور بوده بنا تقاضا میرود تا سوالات را به شکل درست و دقیق پاسخ دهید. در صورت جواب اشتباه ما مجبوریم تا درخواست تانرا نادیده بگیریم..
 • We ask that all questions be answered in English, even though the questions in Part 1 and Part 2 are translated into Dari. If you do not speak English, attend the meeting with the current scholarship holders to get help with the translation.
 • اگر زبان انگلیسی را صحبت کرده نمیتوانید لطفا برای دریافت کمک با دارنده گان کمک هزینه فعلی مان دیدار نمایید
 • To make it easier for you to answer these questions, we ask you to use a separate document as a local file on your device. It is mandatory that you fill out Part 1 of the application on Page 1 of their submitted form, separate from any other questions. To make it easier for you to understand what we mean we have prepared an example application, which can be found under >>>> this link <<<<.
 • Once you have completed all four sections you must upload your application as a PDF file to >>>> this link <<<<.
 • Your personal information will be treated confidentially and will not be forwarded to anyone else. If there are any questions left or you have any problem do not hesitate and contact us:
 • تمام معلومات تان نزد ما محرم میماند و به هیچ شخص دیگری فرستاده نمیشود. در صورت هر نوع مشکل و سوال میتوانید به ادرس اییمل تماس برقرار کنید
 • We are looking forward to your application!

ما منتظر درخواست تان هستیم

 

Application form

Yes, I read and understood the information above. I want to apply!

می خواهم درخواست کنم!
Download form / فرم بارگیری